Algemene voorwaarden KICKCITY

DEFINITIES

KICKCITY: KICKCITY BV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Wiekstraat 47, bus b, en met ondernemingsnummer 0748.87.986.

Website: https://www.kickcity.be.

Activiteit(en): de activiteit(en), zoals beschreven op de Website, onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen. Enkel de informatie op de meest actuele versie van de Website is geldig.

Klant: de persoon die een Activiteit boekt.

Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een Activiteit.

INSCHRIJVING

1. Enkel deze algemene voorwaarden, de eventuele offerte en het huisreglement beheersen de contractuele relatie tussen KICKCITY en de Klant alsook tussen KICKCITY en de Deelnemer m.b.t. de Activiteiten.

2. Door het boeken van een Activiteit verklaart de Klant voorafgaand deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Klant ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteit(en).

3. De Klant garandeert KICKCITY de Deelnemer(s), die hij/zij inschrijft, in kennis te stellen van deze algemene voorwaarden en het huisreglement voorafgaand aan de Activiteit.

4. Door deelname aan de Activiteit, verklaart de Deelnemer voorafgaand deze algemene voorwaarden en het huisreglement te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Deelnemer ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteit(en).

5. Elke inschrijving voor een Activiteit kan enkel via een online boeking, zoals voorzien op de website, en geldt enkel voor de aangegeven Activiteit.

6. Het contract tussen KICKCITY en de Klant komt tot stand nadat KICKCITY betaling van de geboekte Activiteit heeft ontvangen (hierna: “Contract”).

ACTIVITEIT

7. Deelnemen aan de Activiteiten kan vanaf 12 jaar (“Minimumleeftijd”). De Klant bevestigt de Deelnemer(s) enkel in te schrijven indien zij voldoen aan de Minimumleeftijd.

8. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarige Deelnemer en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

9. KICKCITY heeft steeds het recht het bewijs van leeftijd van de Deelnemers op te vragen. Indien de Deelnemers niet aan de Minimumleeftijd voldoen en/of niet vergezeld worden van de verplichte meerderjarige Deelnemer, worden zij niet toegelaten tot de Activiteit, zonder restitutie van de inschrijvingsprijs of enig recht op een schadevergoeding.

10. De duurtijd van de Activiteit staat aangegeven in het aanbod op de Website. Indien Klanten en/of Deelnemers laattijdig zijn, is dit voor rekening van de Klant.

11. Indien de Klant méér Deelnemers heeft ingeschreven dan aanwezig zijn op de Activiteit, is dit voor rekening van de Klant.

12. KICKCITY behoudt zich het recht voor de Activiteit te wijzigen, zolang het geen betrekking heeft op de wezenlijke kenmerken van deze Activiteit, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, en dit zonder restitutie van de inschrijvingsprijs.

INSCHRIJVINGSPRIJS

13. De inschrijvingsprijs wordt vermeld in euro, inclusief BTW.

14. De op de Website genoemde prijzen, toelichting, voorwaarden en beschrijving van de Activiteit zijn onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen.

15. Een kortingscode moet tijdens het inschrijvingsproces worden ingevoerd. Na betaling kunnen de kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te combineren.

GEEN HERROEPINGSRECHT

16. Conform artikel VI.53, 12° WER kan de Klant het herroepingsrecht niet uitoefenen in kader van het Contract.

ANNULERING ACTIVITEIT

17. De Klant kan een Activiteit tot 2 weken vóór de start van de activiteit annuleren, mits betaling van een administratieve kost ten bedrage van 20% van de inschrijvingsprijs. De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer waarmee Activiteit werd geboekt en betaald.

18. Indien de Klant de Activiteit niet tijdig heeft geannuleerd en toch niet aanwezig is op de Activiteit, ongeacht de reden, dan heeft hij géén recht op restitutie van de inschrijvingsprijs of een schadevergoeding.

19. KICKCITY kan kosteloos een Activiteit annuleren indien de annulering dient te gebeuren omwille van onbeschikbaarheid van personeel, activiteitenruimte of materiaal, en mits terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

OVERMACHT

20. Indien KICKCITY een Activiteit niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft KICKCITY het recht een Activiteit kosteloos te annuleren. Overmacht houdt o.a. – niet beperkt tot - in: natuurfenomenen, pandemieën of overheidsmaatregelen.

VERPLICHTINGEN DEELNEMER – HUISREGLEMENT

21. Elke Deelnemer verbindt er zich toe zich als een ‘bonus pater familias’ te gedragen en het huisreglement strikt na te leven.

KLACHTEN

22. Elke klacht van de Klant en/of Deelnemer dient binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld nadat de reden van de klacht werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID

23. De organisatie van een Activiteit betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastsens KICKCITY.

24. Iedere deelname aan een Activiteit kan een risico met zich meebrengen en deelname aan een Activiteit is op eigen risico van de Deelnemer. Het is aan de Deelnemer om in te schatten of hij/zij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen aan de Activiteit en hoe onderling wordt gespeeld.

25. KICKCITY wijst elke aansprakelijk af in geval van onverenigbaarheid tussen de Activiteit en de gezondheidstoestand van de Deelnemer en indien de Deelnemers het Contract, de spelregels en/of de instructies van KICKCITY niet naleven.

26. Behoudens opzet, een ernstige toerekenbare tekortkoming of het niet-uitvoeren van een essentiële bepaling, is KICKCITY niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade dat veroorzaakt is door, tijdens of verband houdt met (i) een deelname aan een Activiteit, (ii) met de organisatie van de Activiteit of (iii) de opzet van de Activiteit.

27. Indien KICKCITY toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is KICKCITY vooreerst gehouden tot het herstel in nature. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van KICKCITY, wat ook de aard, oorzaak of voorwerp van de vordering is, beperkt tot maximaal de aangerekende inschrijvingsprijs voor de betreffende Activiteit. De gebreken en de schade zullen op tegensprekelijke wijze moeten worden bewezen.

28. Verloren voorwerpen worden niet langer dan één maand na het vinden bijgehouden.

BEELDMATERIAAL – PUBLICITEIT

29. De Deelnemer erkent en aanvaardt dat KICKCITY een gerechtvaardigd belang heeft om tijdens de Activiteit(en) foto’s en video’s te maken en deze te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Indien de Deelnemer dit niet wenst, dan dient deze dat op dat moment duidelijk kenbaar te maken, zodat KICKCITY hiermee rekening kan houden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30. KICKCITY verbindt er zich toe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en haar respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

31. KICKCITY zal i.h.k.v. het Contract optreden als de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens van de Klant en de Deelnemer verwerken. Dit wordt verder uiteengezet in de Privacy Policy van KICKCITY, te vinden op de Website.

SLOTVOORWAARDEN

32. Wanneer een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat de ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.

33. Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend behandeld kunnen worden door de Hasseltse rechtbanken.

 

Versie 2021-01