Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KICKCITY

DEFINITIES

 • KICKCITY
 • KICKCITY BV, met maatschappelijke zetel te Genk 3600, Wiekstraat 47, bus b, en met ondernemingsnummer 0748.87.986. 

 • Website
 • https://www.kickcity.be

 • Activiteit(en)
 •  de activiteit(en), zoals beschreven op de Website, onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen. Enkel de informatie op de meest actuele versie van de Website is geldig. 

 • Klant
 • de persoon die een Activiteit boekt (hierna: Klant).

 • Deelnemer
 • de persoon die deelneemt aan een Activiteit (hierna: Klant).
  De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door KICKCITY.  worden gewijzigd. De op het ogenblik van de Aankoop geldende Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds KICKCITY.  met maatschappelijke zetel te Genk 3600, Wiekstraat 47 B en met ondernemingsnummer BE.0748879986(hierna: “KICKCITY.  ”) en anderzijds de klant, in het algemeen de wederpartij van KICKCITY.  (hierna: “de klant”). Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant. Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen

INSCHRIJVING

 1. 1. Enkel deze algemene voorwaarden, de eventuele offerte en het huisreglement beheersen de contractuele relatie tussen KICKCITY en de Klant m.b.t. de Activiteiten.
 2. 2. Door het boeken van een Activiteit verklaart de Klant voorafgaand deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Klant ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteit(en). 
 3. 3. De Klant garandeert KICKCITY de deelnemer(s), die hij/zij inschrijft, in kennis te stellen van deze algemene voorwaarden en het huisreglement voorafgaand aan de Activiteit. 
 4. 4. Door deelname aan de Activiteit, verklaart de Klant voorafgaand deze algemene voorwaarden en het huisreglement te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Klant ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteit(en). 
 5. 5. Elke inschrijving voor een Activiteit kan enkel via een online boeking, zoals voorzien op de website, en geldt enkel voor de aangegeven Activiteit.
 6. 6. Het contract tussen KICKCITY en de Klant komt tot stand nadat KICKCITY betaling van de geboekte Activiteit heeft ontvangen (hierna: “Contract”).
 7. 7. De Dienst De producten en diensten die door KICKCITY worden aangeboden en, na aankoop door de klant, zullen worden geleverd (de “Dienst”), evenals de toepasselijke prijs (de “Prijs”), worden beschreven op de Website. Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de Website, met uitsluiting van informatie op oudere versies van de Website of op andere websites of plaatsen, is geldig. De beschrijving van de Dienst en de Prijs op de Website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van materiële vergissingen. KICKCITY behoudt zich het recht voor om de Prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de Aankoop op de Website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de Aankoop. KICKCITY zal zich naar best vermogen inspannen om de Dienst te leveren.
 8. 8. Aankoop van de Dienst Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, kan een toegangsticket voor de Dienst (“Ticket”) uitsluitend online, op de Website en/of op de website van commerciële partners, worden aangekocht. De verschillende stappen om tot de aankoop van een Ticket over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de Website (en desgevallend de betreffende website(s) van partners). De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra KICKCITY de bevestiging heeft gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard (de “Aankoop”). Aangezien de betalingsmodule wordt beheerd door een derde partij, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan KICKCITY, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. Voor Tickets gekocht bij een commerciële partner, is de koper mogelijk gebonden door bijkomende voorwaarden van de partner.

ACTIVITEIT

 1. 9. Deelnemen aan de Activiteiten kan vanaf 8 jaar voor sommige activiteiten dat aangegeven is op de website (“Minimumleeftijd”) met begeleider of voogd dat meerderjarig is. De Klant bevestigt de deelnemer(s) enkel in te schrijven indien zij voldoen aan de Minimumleeftijd.
 2. 10. Klanten jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarige Klanten en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.
 3. 11. KICKCITY heeft steeds het recht het bewijs van leeftijd van de Klanten op te vragen. Indien de Klanten niet aan de Minimumleeftijd voldoen en/of niet vergezeld worden van de verplichte meerderjarige Klanten, worden zij niet toegelaten tot de Activiteit, zonder restitutie van de inschrijvingsprijs of enig recht op een schadevergoeding.   
 4. 12. De duurtijd van de Activiteit staat aangegeven in het aanbod op de Website. Indien Klanten laattijdig zijn, is dit voor rekening van de Klant. 
 5. 13. Indien de Klant méér deelnemers heeft ingeschreven dan aanwezig zijn op de Activiteit, is dit voor rekening van de Klant.
 6. 14. KICKCITY behoudt zich het recht voor de Activiteit te wijzigen, zolang het geen betrekking heeft op de wezenlijke kenmerken van deze Activiteit, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, en dit zonder restitutie van de inschrijvingsprijs. 
 7. 15. De Gebruiker betreedt de Locatie en gebruikt de Dienst op eigen risico. KICKCITY wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de Dienst en de medische toestand van de Gebruiker. Gebruikers die de Dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico. Het gebruik door een minderjarige van de dienst gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige (hierna: verantwoordelijke) anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van het reglement. KICKCITY sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de toestellen die ter beschikking worden gesteld door KICKCITY. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke om de minderjarige toe te laten gebruik te maken van de dienst. Uitsluitend de Gebruiker, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en zal KICKCITY vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. Door gebruik te maken van de dienst aanvaardt de gebruiker en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke de potentiële risico’s verbonden aan de dienst. KICKCITY is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond de Locatie. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld van Gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Gebruiker en is KICKCITY niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten. Verloren voorwerpen worden één week bijgehouden, waarna deze worden weggegooid. Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de Gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de Dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen worden aangerekend aan de Gebruiker:
 • * De bedragen kan van 50,00 euro tot 50.000,00 euro oplopen dit kan bewezen worden aan de hand van de aankoopfacturen dat KICKCITY BV heeft aangekocht.

De gebruiker erkent dat deze bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal. In alle gevallen is de verplichting tot schadevergoeding van KICKCITY op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot de schade waartegen KICKCITY uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Indien KICKCITY ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou worden gesteld voor een door de klant geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van KICKCITY beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke lichamelijke schade die de Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.

 • * Splitsbaarheid clausule Indien één van de artikelen of een gedeelte van de algemene voorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.

INSCHRIJVINGSPRIJS

 1. 16. De inschrijvingsprijs wordt vermeld in euro, inclusief BTW.
 2. 17. De op de Website genoemde prijzen, toelichting, voorwaarden en beschrijving van de Activiteit zijn onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen.
 3. 18. Een kortingscode moet tijdens het inschrijvingsproces worden ingevoerd. Na betaling kunnen de kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te combineren.  

GEEN HERROEPINGSRECHT

 1. 19. Conform artikel VI.53, 12° WER kan de Klant het herroepingsrecht niet uitoefenen in kader van het Contract.
  • 20. Wijziging Ticket Tickets of vouchers, waardebons zijn persoonlijk en kunnen niet worden teruggenomen of terugbetaald en mogen niet worden overgedragen of worden doorverkocht. De klant kan tot uiterlijk één week voor de datum van de levering van de dienst zijn ticket omvormen tot een voucher, waardebon ter waarde van de aankoopprijs van het Ticket of de datum van zijn ticket wijzigen indien er nog beschikbare plaatsen zijn. De voucher, waardebon hetzij tegoedbon, is enkelvoudig gebruik geldig voor één jaar en kan uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van een nieuw Ticket. De nieuwe tickets, bekomen met de voucher, waardebon kan niet meer worden gewijzigd of worden omgeruild en enkelvoudig gebruik voor de activiteiten bij Kickcity.

 2. 21. Betalingsvoorwaarden De klant dient de facturen te voldoen uiterlijk op de vervaldatum aangegeven op de facturen of 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, afhankelijk van welke termijn eerst verstrijkt. Bij gebrek aan betaling 48u voor het ogenblik van de dienstverlening, heeft KICKCITY het recht de dienstverlening te annuleren en een voucher aan te bieden aan klant na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting van de klant blijft in elk geval gelden. Bij verstek van betaling van de facturen op de vervaldatum, door in gebreke blijven van de klant, wordt het bedrag verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 € als schadevergoeding alsook met interesten aan een intrestvoet van 10 % op de verschuldigde hoofdsom, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het werkelijk geleden nadeel. In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door de klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft KICKCITY van rechtswege het recht om zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de dienstverlening te annuleren.

ANNULERING ACTIVITEIT 

  • 22. De Klant kan een Activiteit tot 2 weken vóór de start van de activiteit kosteloos annuleren, mits betaling van een administratieve kost ten bedrage van 20% van de inschrijvingsprijs, minimum 25 euro. De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer waarmee Activiteit werd geboekt en betaald. 

 1. 23. Indien de Klant de Activiteit niet tijdig heeft geannuleerd en toch niet aanwezig is op de Activiteit, ongeacht de reden, dan heeft hij géén recht op restitutie van de inschrijvingsprijs of een schadevergoeding.
 2. 24. KICKCITY kan kosteloos een Activiteit annuleren indien de annulering dient te gebeuren omwille van onbeschikbaarheid van personeel, activiteitenruimte of materiaal, en mits terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

OVERMACHT

 1. 25. Indien KICKCITY een Activiteit niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft KICKCITY het recht een Activiteit kosteloos te annuleren. Overmacht houdt o.a. – niet beperkt tot - in: natuurfenomenen, pandemieën of overheidsmaatregelen.

VERPLICHTINGEN KLANTEN – HUISREGLEMENT 

 1. 26. Elke Klant verbindt er zich toe zich als een ‘bonus pater familias’ te gedragen en het huisreglement strikt na te leven. 

KLACHTEN

 1. 27. Elke klacht van de Klant dient binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld aan de maatschappelijk zetel KICKCITY, nadat de reden van de klacht werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. 28. De organisatie van een Activiteit betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastsens KICKCITY.
 2. 29. Iedere deelname aan een Activiteit kan een risico met zich meebrengen en deelname aan een Activiteit is op eigen risico van de Klant. Het is aan de Klant om in te schatten of hij/zij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen aan de Activiteit en hoe onderling wordt gespeeld. 
 3. 30. De Gebruiker zal de Dienst, evenals de op de Locatie ter beschikking gestelde faciliteiten, toestellen en attributen gebruiken als een goede huisvader. De Gebruiker zal niet onder invloed zijn van alcohol, soft- en harddrugs middelen. De Gebruiker zal de Dienst gebruiken met respect voor de andere Gebruikers. De Gebruiker zal te allen tijde alle redelijke richtlijnen van het personeel van KICKCITY opvolgen.
 4. 31. KICKCITY wijst elke aansprakelijk af in geval van onverenigbaarheid tussen de Activiteit en de gezondheidstoestand van de Klant en indien de Klanten het Contract, de spelregels en/of de instructies van KICKCITY niet naleven. 
 5. 32. Voor het gebruik van de dienst dient de gebruiker akkoord te gaan met het reglement. Het akkoord kan expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk gegeven worden.
 6. 33. Indien KICKCITY toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is KICKCITY vooreerst gehouden tot het herstel in nature. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van KICKCITY, wat ook de aard, oorzaak of voorwerp van de vordering is, beperkt tot maximaal de aangerekende inschrijvingsprijs voor de betreffende Activiteit. De gebreken en de schade zullen op tegensprekelijke wijze moeten worden bewezen.
 7. 34. Verloren voorwerpen worden niet langer dan één week na het vinden bijgehouden.

BEELDMATERIAAL – PUBLICITEIT 

 1. 35. De Klant erkent en aanvaardt dat KICKCITY een gerechtvaardigd belang heeft om tijdens de Activiteit(en) foto’s en video’s te maken en deze te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Indien de Klant dit niet wenst, dan dient deze duidelijk kenbaar te maken vóór de aanvang van de activiteit, zodat KICKCITY hiermee rekening kan houden.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. 36. KICKCITY verbindt er zich toe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en haar respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.
 2. 37. KICKCITY zal in het kader van het Contract optreden als de verwerkingsverantwoordelijke en de persoonsgegevens van de Klant verwerken. Dit wordt verder uiteengezet in de Privacy Policy van KICKCITY, te vinden op de Website. 

SLOTVOORWAARDEN 

 1. 38. Wanneer een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat de ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.
 2. 39. Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend behandeld kunnen worden door de Hasseltse rechtbanken.

***

alles over onze activiteiten

In de kijker

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Boek Online

Boek meerdere activiteiten en ontvang tot 20% korting!

plan een onvergetelijke dag