Privacy & cookies

Privacy & Cookies

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kickcity BV, Wiekstraat 47, 3600 Genk, België, BE0748879986 (hierna: “Onderneming”).
In deze Privacy ¨Policy verduidelijken we hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 1. Algemeen
1.1. De Onderneming leeft de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, inclusief de GDPR, na alsook de wetgeving omtrent direct marketing, inclusief de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Onderneming.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies, zoals IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen.
Van klanten: algemene identificatiegegevens (zoals naam, profielnaam, gsm- en/of telefoonnummer, e-mailadres), financiële identificatiegegevens (zoals rekeningnummer), financiële transacties (zoals betaalde bedragen), overeenkomst en afspraken met de Onderneming en alle andere persoonsgegevens die rechtmatig aan de Onderneming werden verstrekt.
Van deelnemers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, profielnaam, gsm- en/of telefoonnummer, e-mailadres), camerabeelden, overeenkomst en afspraken met de Onderneming en alle andere persoonsgegevens die rechtmatig aan de Onderneming werden verstrekt.
Van prospecten: algemene identificatiegegevens (zoals naam, profielnaam, e-mailadres) en alle andere persoonsgegevens die rechtmatig aan de Onderneming werden verstrekt.
Van leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, profielnaam, gsm- en/of telefoonnummer, e-mailadres), financiële identificatiegegevens (zoals rekeningnummer), financiële transacties (zoals verschuldigde of betaalde bedragen), overeenkomst en afspraken met de Onderneming en alle andere persoonsgegevens die rechtmatig aan de Onderneming werden verstrekt.
2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie de cookiepolicy.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
De Onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
3.1. Uitvoeren van de overeenkomst
Het creëren en beheer van uw account, het correct uitvoeren van de overeenkomst, de facturatie van de bestelde activiteiten en producten en klantenservice.
3.2. Aankopen op de website
De uitvoering en naleving van de overeenkomst inzake bestelde activiteiten en producten, het verwerken van bestellingen en eventuele diensten na verkoop, de facturatie van de bestelde activiteiten en producten en het controleren van de leeftijd om te kunnen nagaan of u de wettelijke leeftijd heeft om online aankopen te kunnen doen.
3.3. Direct marketing
Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties.
Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich op elk afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.
3.4. Publiciteit
Het gebruik van foto’s op sociale media, de website, of andere publicaties i.h.k.v. publiciteit voor de Onderneming. Zonder uw medeweten en toestemming, worden er nooit gerichte foto’s van u gemaakt.
3.5. Camerabewaking
Camerabewaking van de Onderneming (zie pictogrammen).
3.6. Noodzakelijk functioneren onderneming
Het verbeteren van onze dienstverlening, het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten, het bewaren van persoonsgegevens als bewijs inzake een rechtsvordering, het bewaren van persoonsgegevens om deelname te registreren, voor acties of prijsvragen zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of bekendmaken, het verzorgen en verbeteren van de website, opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken.
3.7. Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. in kader van antiwitwaswetgeving).
3.8. Algemeen
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat de levering van bepaalde diensten en/of producten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Artikel 4. Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 en 3.2 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 en 3.4 is gebaseerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.5 en 3.6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van de Onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen). De belangen werden onder punt 3.5 en 3.6 verder uiteengezet.
De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.7 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op de Onderneming.

Artikel 5. Doorgifte aan derden:
Aan derde partijen verstrekt de Onderneming enkel noodzakelijke persoonsgegevens indien deze partijen contractueel verbonden zijn of in opdracht of onderaanneming van de Onderneming handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. De Onderneming zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.
Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan onderneming buiten de Europese, Economische Ruimte, tenzij er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften, of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie, fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, is de Onderneming gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Onderneming uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Onderneming zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 5. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Artikel 6. Uw rechten
6.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens (incl. camerabeelden) en op de verwerking van de persoonsgegevens door de Onderneming. Indien u dit verzoekt, bezorgt de Onderneming u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.
Daarnaast hebt u het recht om de ONDERNEMING te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct marketing. Bij zo’n verzoek verwijdert de Onderneming u gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is, bv. indien verwijdering niet mogelijk is omwille van een wettelijke verplichting.
U heeft ook het recht om de verwerking te beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv. indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.
6.3. Recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
U beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan dit via de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden. Uiteraard is het mogelijk dat wij u desgevallend wel nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.
Daarnaast heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1 (e) of (f) GDPR.
6.4. Recht op gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft aan de Onderneming op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.
6.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming ten alle tijden in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór de intrekking, onverlet.
6.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via e-mail naar info@kickcity.be, per post naar de Wiekstraat 47, 3600 Genk, België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. We verzoeken u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen en zo specifiek mogelijk te zijn.
6.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
6.8. Recht om klacht in te dienen:
Indien u niet akkoord bent met het standpunt van de Onderneming, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Artikel 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1. Wij hebben nemen alle vereiste en passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, onder andere rekening gehouden met de risico’s als gevolg van de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging en de niet-toegestane verstrekking of toegang.
7.2. Behoudens bedrog of opzettelijke fout, kan de Onderneming in géén geval aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade (met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van reputatie, het verlies van een kans, het verlies of beschadiging van gegevens of schade aan derden) naar aanleiding van het foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
7.3. U dient uw profiel op de website als een goede huisvader te gebruiken en o.a. elke niet toegestane toegang tot het profiel voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor (de gegevens op) uw profiel, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8. Toegang door derden
8.1. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens, zowel intern als extern, tot een noodzakelijk minimum.

alles over onze activiteiten

In de kijker

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Boek Online

Boek meerdere activiteiten en ontvang tot 20% korting!

plan een onvergetelijke dag