Huisreglement

Graag delen we onze huisregels met jou, zodat we elkaar begrijpen en misverstanden kunnen voorkomen.
Door de deelname aan een Activiteit, verklaart de Deelnemer voorafgaand dit Huisreglement te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding, erkent de Deelnemer ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteit(en).

We maken je vooraf ook graag attent op onze privacy policy en cookie policy.

Definities

De volgende begrippen worden als volgt gedefinieerd:

KICKCITY of we: KICKCITY BV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Wiekstraat 47, bus b, en met ondernemingsnummer 0748.87.986.
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een Activiteit.
Activiteit: de activiteit, zoals beschreven op de Website, onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen. Enkel de informatie op de meest actuele versie van de Website is geldig.
Locatie: de locatie waar de activiteit wordt georganiseerd door KICKCITY.

Naleving huisreglement

KICKCITY heeft het recht om iedere Deelnemer de toegang tot een Activiteit of de Locatie te weigeren en om alle redelijke, desgevallend preventieve maatregelen te nemen opdat de naleving van dit huisreglement gewaarborgd wordt.

Indien de Deelnemer het huisreglement niet naleeft, heeft KICKCITY het recht om het Contract te ontbinden lastens de Klant en de Deelnemer(s) de toegang tot de Activiteit en/of de Locatie te ontzeggen, incl. stopzetting van de Activiteit.

KICKCITY heeft recht voorgaande acties te ondernemen, zonder dat de Deelnemer recht heeft op restitutie van de inschrijvingsprijs of enige schadevergoeding.

KICKCITY is in geen enkel geval aansprakelijk indien er sprake is van schade als gevolg van het niet naleven van dit huisreglement.

Toegang kinderen

Kinderen tot de leeftijd van < 16 jaar > moeten altijd begeleid worden door één of meer meerderjarige Deelnemers en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

De minimum leeftijd voor deelname aan de Activiteit wordt bepaald per activiteit:

  • Bubble foot: 12 jaar
  • Baby foot: 12 jaar
  • Arrow tag: 12 jaar
  • Bijlwerpen: 14 jaar
  • Laser kleiduifschieten: 12 jaar
  • EVA: 12 jaar
  • CUBE: 12 jaar
  • Lasershooting: 12 jaar
  • Paintball: 12 jaar

KICKCITY heeft steeds het recht het bewijs van leeftijd aan de Deelnemers op te vragen.

Laattijdig arriveren

We vragen je om steeds 20 minuten op voorhand aanwezig te zijn op de Locatie zodat we de nodige tijd hebben om op het voorziene tijdstip te kunnen starten.

Wanneer de Deelnemer laattijdig aankomt, al dan niet met telefonische verwittiging, behoudt KICKCITY het recht om de betreffende Activiteit(en) in te korten tot de resterende tijd of te annuleren, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijvingsprijs of een schadevergoeding. De Deelnemer begrijpt dat andere Deelnemers niet de dupe mogen zijn van zijn vertraging.

Spelregels en veiligheidsregels

Elke Deelnemer verbindt zich er toe zich als een goede huisvader te gedragen en moet de spelregels en veiligheidsregels respecteren die door de begeleiders van de Activiteit werden meegedeeld.

Alcoholische dranken en drugs

Uit veiligheidsredenen is het verboden om alcoholische dranken, soft- en harddrugs mee te brengen, te consumeren tijdens de Activiteit of onder invloed bij de Locatie en/of de Activiteit te arriveren.

Er wordt geen alcohol onder de 18 jaar geserveerd.

Betaling ter plaatse

Je kan ter plaatse betalen op volgende manieren: cash of bankcontact

Eten en drinken

Meegebrachte dranken, voeding of andere consumpties zijn niet toegelaten.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Schade, verlies of diefstal

Bij verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen van de Deelnemer is KICKCITY niet aansprakelijk. Het gebruik van kleedkamers, kapstokken en dergelijke is onder de eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Deelnemer. Verloren voorwerpen worden niet langer dan één maand na het vinden bijgehouden.

De Deelnemer is aansprakelijk voor de door hem of door een begeleide minderjarige(n) toegebrachte schade aan de materialen, eigendommen en gebouwen van zowel KICKCITY als derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van het materiaal dat de Deelnemer gedurende de Activiteit gebruikt, zal de Deelnemer de volgende forfaitaire vergoedingen verschuldigd zijn: [opsomming gebruikte materialen en gewenste prijs]

De Deelnemer erkent dat voorgaande bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal.

Aansprakelijkheid KICKCITY

Een Activiteit betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis lastsens KICKCITY.

Iedere deelname aan een Activiteit kan een risico met zich meebrengen en deelname aan een Activiteit is op eigen risico van de Deelnemer. Het is aan de Deelnemer om in te schatten of hij/zij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen aan de Activiteit en hoe onderling wordt gespeeld. KICKCITY wijst elke aansprakelijk af in geval van onverenigbaarheid tussen de Activiteit en de gezondheidstoestand van de Deelnemer en indien de Deelnemers het Contract, de spelregels en/of de instructies van KICKCITY niet naleven.

Behoudens opzet, een ernstige toerekenbare tekortkoming of het niet-uitvoeren van een essentiële bepaling, is KICKCITY niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade dat veroorzaakt is door, tijdens of verband houdt met (i) een deelname aan een Activiteit, (ii) met de organisatie van de Activiteit of (iii) de opzet van de Activiteit.

Indien KICKCITY toch aansprakelijk wordt gehouden, dan is KICKCITY vooreerst gehouden tot het herstel in nature. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van KICKCITY, wat ook de aard, oorzaak of voorwerp van de vordering is, beperkt tot maximaal de aangerekende inschrijvingsprijs voor de betreffende Activiteit. De gebreken en de schade zullen op tegensprekelijke wijze moeten worden bewezen.

Klachten

Elke klacht van de Deelnemer moet binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk worden meegedeeld nadat de reden van de klacht werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

Beeldmateriaal/publiciteit

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat KICKCITY een gerechtvaardigd belang heeft om tijdens de Activiteit(en) foto’s en video’s te maken en deze te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Indien de Deelnemer dit niet wenst, dan dient deze dat op dat moment duidelijk kenbaar te maken, zodat KICKCITY hiermee rekening kan houden. Ongepast gedrag

Voor iedere vorm van ongepast of ongewenst gedrag, zowel verbaal als fysisch, elk soort van vernieling, vandalisme legt KICKCITY, ongeacht de aard en de omvang, onmiddellijk klacht neer bij de politie (net om de hoek) en zal KICKCITY gerechtelijke vervolging instellen.

Camerabewaking

Voor de veiligheid van de Deelnemers en KICKCITY zijn er zowel binnen als buiten het gebouw camera’s geplaatst, net als in de spelruimtes. Er staan vanzelfsprekend geen camera’s in de behandelcabines en de sanitaire ruimtes.

Alle beelden worden 1 maand bewaard op een beveiligde externe server. De beelden worden enkel gebruikt in geval van misdrijven, overlast of om de orde te handhaven (bv. bij inbraak, diefstal of ongepast gedrag). Jouw privacy wordt volledig gerespecteerd (zie ook privacy policy).